Research
Publications

Zhan Yu, Jingyi Yu Andrew Lumsdaine and Todor Georgiev
IS&T/SPIE Electronic Imaging in 2013.


Luis D Lopez, Jingyi Yu Cecelia N.Arighi, Catalina O Tudor, Manabu Torii, Hongzhan Huang, K Vijay-Shankar and Cathy H.Wu
BMC Systems Biology, 2013.10.23, 7(4) 58.


Luis D Lopez, Jingyi Yu Cecelia N.Arighi, Manabu Torii, K.Vijay-Shankar, Hongzhan Huang and Cathy H.Wu
Computational Biology and Biomedical Informatics (BCB) in 2013.


Yang Yang, Xinqing Guo, Zhan Yu, Karl V Steiner, Keneth E Barner, Thomas L Bauer and Jingyi Yu
Studies in health technology and informatics, 2013.12,(196) 479~485.


Peng Jiang, Haibin Ling, Jingyi Yu and Jingliang Peng
International Conference of Computer Vision (ICCV) in 2013. [CCF A]


Zhan Yu, Xinqing Guo, Haibin Ling and Jingyi Yu
International Conference of Computer Vision (ICCV) in 2013. [CCF A]


Feng Li, Christopher Thorpe, Zijia Li, Dave Saunders and Jingyi Yu
To appear in IEEE Transaction on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI) in 2013. [CCF A]


Yu-Wing Tai, Xiaogang Chen, Sunyeong Kim, Seon Joo Kim, Feng Li, Jie Yang, Jingyi Yu, Yasuyuki Matsushita, and Michael Brown
IEEE Transaction on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), 2013.10, 35 2498~2512. [CCF A]


Jinwei Ye, Yu Ji and Jingyi Yu
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) in 2013. [CCF A]


Xiaogang Chen, Sing Bing Kang, Jie Yang and Jingyi Yu
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) in 2013. [CCF A]


and Jingyi Yu
Tutorial at the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition in 2013.