Research
Publications

Pengpeng Liang, Yi Wu, Xue Mei and Jingyi Yu
Asian Conference on Computer Vision (ACCV) in 2014.


Zhan Yu, Xuan Yu, Christopher Thorpe, Scott Grauerr-Gray, Feng Li and Jingyi Yu
The Visual Computer, 2014.1, 30(1) 45~58.


Qiaosong Wang, Zhan Yu, Christopher Rasmussen and Jingyi Yu
Journal of Electronic Imaging, 2014.3.19, 23(2) 023009~023009.


Keren Fu, Chen Gong, Yixiao Yun, Yijun Li, Irene Yu-Hua Gu, Jie Yang and Jingyi Yu
British Machine Vision Conference (BMVC) in 2014.


Xinqing Guo, Jin Sun, Zhan Yu, Haibin Ling and Jingyi Yu
IS&T/SPIE Electronic Imaging in 2014.


Jinwei Ye and JingYi Yu
The Visual Computer, 2014.1.1, 30(1) 93~112.


Jing Li, Tao Yang, Jingyi Yu, Zhaoyang Lu, Ping Lu, Xia Jia and Wenjie Chen
In ternational Journal of Advanced Robotic Systems, 2014.1.1, 11(10) 1~11.


Tao Yang, Yanning Zhang, Jingyi Yu, Jing Li, Wenguang Ma, Xiaomin Tong, Rui Yu and Lingyan Ran
European Conference on Computer Vision (ECCV) in 2014. [CCF B]


Wei Yang, Yu Ji, Jinwei Ye, S. Susan Young and Jingyi Yu
European Conference on Computer Vision (ECCV) in 2014. [CCF B]


Erkang Cheng, Yu Pang, Ying Zhu, Jingyi Yu, and Haibin Lin
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) in 2014. [CCF A]


Yu Ji, Jinwei Ye, Sing Bing Kang and Jingyi Yu
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) in 2014. [CCF A]


Nianyi Li, Jinwei Ye, Yu Ji, Haibin Ling and Jingyi Yu
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) in 2014. [CCF A]


Can Chen, Haiting Lin, Zhan Yu, Sing Bing Kang and Jingyi Yu
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) in 2014. [CCF A]


Zhaolin Xiao, Qing Wang, Guoqing Zhou and Jingyi Yu
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) in 2014. [CCF A]


Xuan Yu, Zhan Yu, Xiaogang Chen, and Jingyi Yu
ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games (i3D) in 2014.