Research
Publications

Jing Li, Tao Yang and Jingyi Yu
International Journal of Advanced Robotic Systems (IJARS), 2017.1,14(1) 1~11


Yujia Xue, Kang Zhu, Qiang Fu, Xilin Chen and ingyi Yu
The IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Venice, Italy on October 22-29, 2017. [CCF A]


Can Chen, Scott McCloskey and Jingyi Yu
The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Honolulu, Hawaii, USA on July 21-26, 2017. [CCF A]


Hao Zhu, Qing Wang and Jingyi Yu
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering (FITEE), 2017.9,18(9) 1236~1249


Yingliang Zhang, Zhong Li, Wei Yang, Peihong Yu, Halting Lin and Jingyi Yu
IEEE International Conference on Computational Photography (ICCP), Stanford, California, USA on May 12-14, 2017.


Nianyi Li, Jinwei Ye, Yu Ji, Haibin Ling and Jingyi Yu
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2017.8.1,39(8) 1605~1616 [CCF A]


Yingliang Zhang, Peihong Yu, Wei Yang, Yuanxi Ma and Jingyi Yu
The IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Venice, Italy on October 22-29, 2017. [CCF A]


Yanyu Xu, Nianyi Li, Junru Wu, Jingyi Yu and Shenghua Gao
International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), Melbourne, Australia on August 13-19, 2017. [CCF A]


Hao Zhu, Qing Wang and Jingyi Yu
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing (JSTSP), 2017.10,11(7) 965~978


Yebin Liu, Lu Fang, Diego Gutierrez, Qing Wang, Jingyi Yu and Feng Wu
IEEE Journal of Selectedd Topics in Signal Processing (JSTSP), 2017.10.26,11(7) 923~925


Jingyi Yu
IEEE MultiMedia, 2017.4-6,24(2) 104~112


Zhaolin Xiao, Qing Wang, Guoqing Zhou and Jingyi Yu
IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2017.5,26(5) 2103~2115 [CCF A]


Zhong Li, Ji Yu, Wei Yang, Jinwei Ye, Jason Yang and Jingyi Yu
International Conference on 3D Vision (3DV), Qingdao, China on October 10-12, 2017.


Ziran Xing, Jingyi Yu and Yi Ma
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Vancouver, Canada on September 24–28, 2017 [CCF B]