Research
Publications

Xuan Cao, Zhang Chen, Anpei Chen, Xin Chen, Shiying Li and Jingyi Yu
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Salt Lake City, Utah, USA on June 19-21, 2018. [CCF A]


Zhong Li, Minye Wu, Wangyiteng Zhou and Jingyi Yu
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Salt Lake City, Utah, USA on June 19-21, 2018. [CCF A]


Yang Yang, Shi Jin, Ruiyang Liu, Sing Bing Kang and Jingyi Yu
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Salt Lake City, Utah, USA on June 19-21, 2018. [CCF A]


Yanyu Xu, Yanbing Dong, Junru Wu, Zhengzhong Sun, Zhiru Shi, Jingyi Yu and Shenghua Gao
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Salt Lake City, Utah, USA on June 19-21, 2018. [CCF A]


Kang Zhu, Yujia Xue, Qiang Fu, Sing Bing Kang, Xilin Chen and Jingyi Yu
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2018.4.16 [CCF A]


Anpei Chen, Minye Wu, Yingliang Zhang, Nianyi Li, Jie Lu, Shenghua Gao and Jingyi Yu
ACM Symposium on Interactive 3D Graphics (i3D), Montreal, Quebec, Canada on May 15-18, 2018. [CCF B]


Jinwei Ye, Yu Ji, Mingyuan Zhou, Sing Bing Kang and Jingyi Yu
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2018.5.23 [CCF A]


Mingyuan Zhou, Haiting Lin, S. Susan Young and Jingyi Yu
Applied Optics, 2018.1,57(1) 69~78


Hao Sheng, Jiahui Chen, Yang Zhang, Wei Ke, Zhang Xiong and Jingyi Yu
IEEE Transactions on Circuit and Systems for Video Technology (TCSVT), November 13, 2018 [CCF B]


Qi Zhang, Chunping Zhang, Jinbo Ling, Qing Wang and Jingyi Yu
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), August 9, 2018 [CCF A]


Yanyu Xu, Shenghua Gao, Junru Wu, Nianyi Li and Jingyi Yu
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), August 23, 2018 [CCF A]


Xin Chen, Yuwei Li, Xi Luo, Tianjia Shao, Jingyi Yu, Kun Zhou and Youyi Zheng
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG), November 19, 2018 [CCF A]


Yu Zhu, Shiying Li, Xi Luo, Kang Zhu, Qiang Fu, Xilin Chen, Huixing Gong and Jingyi Yu
Computer Animation and Virtual Worlds, 2018, 1805: 1-14 [CCF C]


Can Chen, Scott McCloskey and Jingyi Yu
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Salt Lake City, Utah, USA on June 19-21, 2018. [CCF A]


Shi Jin, Jinwei Ye, Yu Ji, Ruiyang Liu, and Jingyi Yu
European Conference on Computer Vision (ECCV), Munich, Germany on September 8-14, 2018. [CCF A]