Research
Publications

Xuan Cao, Zhang Chen, Anpei Chen, Xin Chen, Shiying Li and Jingyi Yu
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Salt Lake City, Utah, USA on June 19-21, 2018. [CCF A]


Zhong Li, Minye Wu, Wangyiteng Zhou and Jingyi Yu
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Salt Lake City, Utah, USA on June 19-21, 2018. [CCF A]


Yang Yang, Shi Jin, Ruiyang Liu, Sing Bing Kang and Jingyi Yu
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Salt Lake City, Utah, USA on June 19-21, 2018. [CCF A]


Yanyu Xu, Yanbing Dong, Junru Wu, Zhengzhong Sun, Zhiru Shi, Jingyi Yu and Shenghua Gao
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Salt Lake City, Utah, USA on June 19-21, 2018. [CCF A]


Kang Zhu, Yujia Xue, Qiang Fu, Sing Bing Kang, Xilin Chen and Jingyi Yu
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2018.4.16 [CCF A]


Anpei Chen, Minye Wu, Yingliang Zhang, Nianyi Li, Jie Lu, Shenghua Gao and Jingyi Yu
ACM Symposium on Interactive 3D Graphics (i3D), Montreal, Quebec, Canada on May 15-18, 2018. [CCF B]


Jinwei Ye, Yu Ji, Mingyuan Zhou, Sing Bing Kang and Jingyi Yu
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2018.5.23 [CCF A]


Mingyuan Zhou, Haiting Lin, S. Susan Young and Jingyi Yu
Applied Optics, 2018.1,57(1) 69~78


Jing Li, Tao Yang and Jingyi Yu
International Journal of Advanced Robotic Systems (IJARS), 2017.1,14(1) 1~11


Yujia Xue, Kang Zhu, Qiang Fu, Xilin Chen and ingyi Yu
The IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Venice, Italy on October 22-29, 2017. [CCF A]


Can Chen, Scott McCloskey and Jingyi Yu
The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Honolulu, Hawaii, USA on July 21-26, 2017. [CCF A]


Hao Zhu, Qing Wang and Jingyi Yu
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering (FITEE), 2017.9,18(9) 1236~1249


Yingliang Zhang, Zhong Li, Wei Yang, Peihong Yu, Halting Lin and Jingyi Yu
IEEE International Conference on Computational Photography (ICCP), Stanford, California, USA on May 12-14, 2017.


Nianyi Li, Jinwei Ye, Yu Ji, Haibin Ling and Jingyi Yu
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2017.8.1,39(8) 1605~1616 [CCF A]


Yingliang Zhang, Peihong Yu, Wei Yang, Yuanxi Ma and Jingyi Yu
The IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Venice, Italy on October 22-29, 2017. [CCF A]


Yanyu Xu, Nianyi Li, Junru Wu, Jingyi Yu and Shenghua Gao
International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), Melbourne, Australia on August 13-19, 2017. [CCF A]


Hao Zhu, Qing Wang and Jingyi Yu
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing (JSTSP), 2017.10,11(7) 965~978


Yebin Liu, Lu Fang, Diego Gutierrez, Qing Wang, Jingyi Yu and Feng Wu
IEEE Journal of Selectedd Topics in Signal Processing (JSTSP), 2017.10.26,11(7) 923~925


Jingyi Yu
IEEE MultiMedia, 2017.4-6,24(2) 104~112


Zhaolin Xiao, Qing Wang, Guoqing Zhou and Jingyi Yu
IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2017.5,26(5) 2103~2115 [CCF A]


1 2 3 4 5 6 7