Research
Publications

Zhong Li, Ji Yu, Wei Yang, Jinwei Ye, Jason Yang and Jingyi Yu
International Conference on 3D Vision (3DV), Qingdao, China on October 10-12, 2017.


Hao Sheng, Jiahui Chen, Yang Zhang, Wei Ke, Zhang Xiong and Jingyi Yu
IEEE Transactions on Circuit and Systems for Video Technology (TCSVT), November 13, 2018 [CCF B]


Qi Zhang, Chunping Zhang, Jinbo Ling, Qing Wang and Jingyi Yu
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), August 9, 2018 [CCF A]


Yanyu Xu, Shenghua Gao, Junru Wu, Nianyi Li and Jingyi Yu
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), August 23, 2018 [CCF A]


Xin Chen, Yuwei Li, Xi Luo, Tianjia Shao, Jingyi Yu, Kun Zhou and Youyi Zheng
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG), November 19, 2018 [CCF A]


Yu Zhu, Shiying Li, Xi Luo, Kang Zhu, Qiang Fu, Xilin Chen, Huixing Gong and Jingyi Yu
Computer Animation and Virtual Worlds, 2018, 1805: 1-14 [CCF C]


Can Chen, Scott McCloskey and Jingyi Yu
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Salt Lake City, Utah, USA on June 19-21, 2018. [CCF A]


Shi Jin, Jinwei Ye, Yu Ji, Ruiyang Liu, and Jingyi Yu
European Conference on Computer Vision (ECCV), Munich, Germany on September 8-14, 2018. [CCF A]


Ziran Xing, Jingyi Yu and Yi Ma
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Vancouver, Canada on September 24–28, 2017 [CCF B]


Yu Zhu, Kang Zhu, Qiang Fu, Xilin Chen, Huixing Gong and Jingyi Yu
ACM SIGGRAPH Conference on Virtual—Realityy Continuum and Its Applications in Industry (CVCAI) in 2016. [CCF A]


Tao Yang, Wenguang Ma, Sibing Wang, Jing Li and Jingy Yu
Multimedia Tools and Applications (MTA), 2016.6, 75(2) 6925~6943.


Nianyi Li, Haiting Lin, Bilin Sun, Mingyuan Zhou and Jingyi Yu
The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) in 2016. [CCF A]


Wei Yang, Haiting Lin, Sing Bing Kang and Jingyi Yu
The IEEE International Computer Conference on Vision (ICCV) in 2015. [CCF A]


Tao Yang, Jing Li, Jingyi Yu, Sibing Wang and Yanning Zhang
Remote Sensing, 2015.5.28, 7(6) 6932~6949.


Nianyi Li, Bilin Sun and Jingyi Yu
The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) in 2015. [CCF A]


Yu Ji, Jinwei Ye and Jingyi Yu
OSA Computational Optical Sensing and Imaging in 2015.


Xinqing Guo, Zhan Yu, Sing Bing Kang, Haiting Lin and Jingyi Yu
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG), 2015.7.1, 22(7) 1852~1861.


Haiting Lin, Can Chen, Sing Bing Kang and Jingyi Yu
The IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) in 2015. [CCF A]


WeiYang, Yu Ji, Haiting Lin, Yang Yang, Sing Bing Kang and Jingyi Yu
The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) in 2015. [CCF A]


Xiaogang Chen, Sing Bing Kang, Jie Yang and Jingyi Yu
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), 2015.6, 25(6) 897~909. [CCF B]


1 2 3 4 5 6 7