Research
Publications

Tao Yang, Jing Li, Jingyi Yu, Yaning Zhang, Wenguang Ma, Xiaomin Tong, Rui Yu and Lingyan Ran
Sensors, 2015.8.4, 15(8) 18965~18984.


Pengpeng Liang, Yi Wu, Xue Mei and Jingyi Yu
Asian Conference on Computer Vision (ACCV) in 2014.


Zhan Yu, Xuan Yu, Christopher Thorpe, Scott Grauerr-Gray, Feng Li and Jingyi Yu
The Visual Computer, 2014.1, 30(1) 45~58.


Qiaosong Wang, Zhan Yu, Christopher Rasmussen and Jingyi Yu
Journal of Electronic Imaging, 2014.3.19, 23(2) 023009~023009.


Keren Fu, Chen Gong, Yixiao Yun, Yijun Li, Irene Yu-Hua Gu, Jie Yang and Jingyi Yu
British Machine Vision Conference (BMVC) in 2014.


Xinqing Guo, Jin Sun, Zhan Yu, Haibin Ling and Jingyi Yu
IS&T/SPIE Electronic Imaging in 2014.


Jinwei Ye and JingYi Yu
The Visual Computer, 2014.1.1, 30(1) 93~112.


Jing Li, Tao Yang, Jingyi Yu, Zhaoyang Lu, Ping Lu, Xia Jia and Wenjie Chen
In ternational Journal of Advanced Robotic Systems, 2014.1.1, 11(10) 1~11.


Tao Yang, Yanning Zhang, Jingyi Yu, Jing Li, Wenguang Ma, Xiaomin Tong, Rui Yu and Lingyan Ran
European Conference on Computer Vision (ECCV) in 2014. [CCF B]


Wei Yang, Yu Ji, Jinwei Ye, S. Susan Young and Jingyi Yu
European Conference on Computer Vision (ECCV) in 2014. [CCF B]


Erkang Cheng, Yu Pang, Ying Zhu, Jingyi Yu, and Haibin Lin
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) in 2014. [CCF A]


Yu Ji, Jinwei Ye, Sing Bing Kang and Jingyi Yu
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) in 2014. [CCF A]


Nianyi Li, Jinwei Ye, Yu Ji, Haibin Ling and Jingyi Yu
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) in 2014. [CCF A]


Can Chen, Haiting Lin, Zhan Yu, Sing Bing Kang and Jingyi Yu
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) in 2014. [CCF A]


Zhaolin Xiao, Qing Wang, Guoqing Zhou and Jingyi Yu
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) in 2014. [CCF A]


Xuan Yu, Zhan Yu, Xiaogang Chen, and Jingyi Yu
ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games (i3D) in 2014.


Zhan Yu, Jingyi Yu Andrew Lumsdaine and Todor Georgiev
IS&T/SPIE Electronic Imaging in 2013.


Luis D Lopez, Jingyi Yu Cecelia N.Arighi, Catalina O Tudor, Manabu Torii, Hongzhan Huang, K Vijay-Shankar and Cathy H.Wu
BMC Systems Biology, 2013.10.23, 7(4) 58.


Luis D Lopez, Jingyi Yu Cecelia N.Arighi, Manabu Torii, K.Vijay-Shankar, Hongzhan Huang and Cathy H.Wu
Computational Biology and Biomedical Informatics (BCB) in 2013.


Yang Yang, Xinqing Guo, Zhan Yu, Karl V Steiner, Keneth E Barner, Thomas L Bauer and Jingyi Yu
Studies in health technology and informatics, 2013.12,(196) 479~485.


1 2 3 4 5 6 7