Research
Publications

Peng Jiang, Haibin Ling, Jingyi Yu and Jingliang Peng
International Conference of Computer Vision (ICCV) in 2013. [CCF A]


Zhan Yu, Xinqing Guo, Haibin Ling and Jingyi Yu
International Conference of Computer Vision (ICCV) in 2013. [CCF A]


Feng Li, Christopher Thorpe, Zijia Li, Dave Saunders and Jingyi Yu
To appear in IEEE Transaction on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI) in 2013. [CCF A]


Yu-Wing Tai, Xiaogang Chen, Sunyeong Kim, Seon Joo Kim, Feng Li, Jie Yang, Jingyi Yu, Yasuyuki Matsushita, and Michael Brown
IEEE Transaction on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), 2013.10, 35 2498~2512. [CCF A]


Jinwei Ye, Yu Ji and Jingyi Yu
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) in 2013. [CCF A]


Xiaogang Chen, Sing Bing Kang, Jie Yang and Jingyi Yu
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) in 2013. [CCF A]


and Jingyi Yu
Tutorial at the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition in 2013.


Xinqing Guo, Luis D Lopez, Zhan Yu, Karl V Steiner, Kenneth E Barner, Thomas L Bauerr and Jingyi Yu
Studies in health technology and informatics, 2012.12,(104) 161~167.


Rui Hu, Kenneth Barner, Jingyi Yu and Karl Steiner
IEEE Conference on Bioengineering Conference (NEBEC) in 2012.


Luis Lopez, Jingyi Yu, Catalina Tudor, Cecilia Arighi, Hongzhan Huang, K Vijay-Shanker, and Cathy Wu
IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM) in 2012.


Xiaogang Chen, Feng Li, Jie Yang and Jingyi Yu
European Conference on Computer Vision (ECCV) in 2012. [CCF B]


Scott McCloskey, Yuanyuan Ding and Jingyi Yu
IEEE Transaction on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), 2012.10, 34 2071~2077. [CCF A]


Jinwei Ye, Yu Ji, Feng Li, and Jingyi Yu
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) in 2012. [CCF A]


Zhan Yu, Jingyi Yu, Andrew Lumsdaine, and Todor Georgiev
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) in 2012. [CCF A]


Xuan Yu, Jason C. Yang, Justin Hensley, Takahiro Harada, and Jingyi Yu
ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics & Games (I3D) in 2012.


Rui Hu, Kenneth E Barner, Jingyi Yu and Karl V Steine
Studies in health technology and informatics, 2011.12, 173 193~199.


Luis D Lopez, JingYi Yu, Cecilia N. Arighi, Hongzhan Huang, Hagit Shatkay and Cathy Wu
IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM) in 2011.


Yuanyuan Ding, Feng Li, Yu Ji, and Jingyi Yu
International Conference on Computer Vision (ICCV) in 2011. [CCF A]


Feng Li, Zijia Li, David Saunders, and Jingyi Yu
International Conference on Computer Vision (ICCV) in 2011. [CCF A]


Yi Wu, Haibin Ling, Erkang Cheng, Jingyi Yu, Feng Li and Xue Mei
International Conference on Computer Vision (ICCV) in 2011. [CCF A]


1 2 3 4 5 6 7