Research
Publications

Yuanyuan Ding, Jing Xiao, and Jingyi Yu
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) in 2011. [CCF A]


Yuanyuan Ding, Jing Xiao, and Jingyi Yu
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) in 2011. [CCF A]


Zhan Yu, Christopher Thorpe, Xuan Yu, Scott Grauer-Gray, Feng Li, and Jingyi Yu
Computer Graphics International (CGI) in 2011.


Luis David Lopez, Deepk Shantharaj, Lu Liu, Hash Bais, and Jingyi Yu
Computer Graphics International (CGI) in 2011.


Yi Wu, Jing Hu, Feng Li, Erkang Cheng, Jingyi Yu and Haibin Ling
International Symposium on Visual Computing, 2011, 2011 486~495.


JingYi Yu, Leonard McMillan, and Peter Sturm
Computer Graphics Forum, 2010.3.1, 29(1) 227~246. [CCF B]


Feng Li, Jian Sun, Jue Wang and JingYi Yu
Journal of Electronic Imaging, 2010.10.1, 19(4) 1~12.


Feng Li, Liwei Xu, Philippe Guyenne, and Jingyi Yu
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) in 2010. [CCF A]


Luis D. Lopez, Yuanyuan Ding, and Jingyi Yu
Computer Graphics Forum: Special Issues of Pacific Graphics (PG) in 2010. [CCF B]


Xuan Yu and Jingyi Yu
Computer Graphics Forum: Special Issues of Pacific Graphics (PG) in 2010. [CCF B]


Jin Sun, Christopher Thorpe, Nianhua Xie, Jingyi Yu and Haibin Ling
International Symposium on Visual Computing (ISVC) in 2010.


Jingyi Yu and Srikumar Ramalingam
Tutorial at IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition in 2010.


Yuanyuan Ding, Jingyi Yu, and Peter Sturm
International Conference on Computer Vision (ICCV) in 2009. [CCF A]


Yuanyuan Ding, Jing Xiao, Kah-Han Tang, and Jingyi Yu
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) in 2009. [CCF A]


Xuan Yu, Jingyi Yu, and Leonard McMillan
Visual Computer: Special Issues of Computer Graphics International (CGI), 2009, 25(5-7) 549~557.


Yuanjie Zheng, Stephen Lin, Ch, ra Kambhamettu, Jingyi Yu, and Sing Bing Kang
IEEE Transaction on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), 2009.10, 31 2243-2256. [CCF A]


Yuanyuan Ding, Jingyi Yu, and Peter Sturm
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) in 2009. [CCF A]


Feng Li, JingYi Yu and Jinxiang Chai
The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) in 2008. [CCF A]


Yongjin Kim, Jingyi Yu, Xuan Yu, and Seungyong Lee
ACM Transaction on Graphics (SIGGRAPH) in 2008. [CCF A]


Kevin Kreiser and Jingyi Yu
Computer Graphics International (CGI) in 2008.


1 2 3 4 5 6 7